درود مهمان گرامی! ثبت نام

این یک اطلاعیه همگانی است.


امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﯽ هﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(LMS)
#1
بنام خدا
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، اﻣﻜﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺳﺎزد. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪل ﺗﻜﺎﻣﻞﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑای است ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘﺮل از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ BMS ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رادارد. از ﺟﻤﻠـﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖﻫـﺎي اﻳـﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردزﻳﺮاﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
™---_ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ روز و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﺰان ﻧﻮر ﭼﺮاﻏﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮر روز (ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﻴﻂ)
™_ ﺳﻨﺴﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد
™_ اﻣﻜﺎن ﮔﺮوهﺑﻨﺪي ﭼﺮاﻏﻬﺎ وﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ از ﺳﺮور ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
_ اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ،ذﺧﻴـﺮهﺳـﺎزي اﻳـﻦﺳﻄﻮح در ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ آﻧﻬﺎدر زﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت
™ _اﻣﻜﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت ﻧﻮ رﻫﺮﻳﻚ از ﭼﺮاﻏﻬﺎ و ﻳﺎ ﻻﻣﭗﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرتﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻲ
™_ اﻣﻜﺎن ﺑﺎزﺧﻮردﮔﺮﻓﺘﻦ از وﺿﻌﻴﺖ ﻻﻣﭗﻫﺎ و ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﺎدر ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮو ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﺮوژه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻮر ﻻﻣﭗﻫﺎدر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ روﺷﻨﺎﻳﻲ، ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ، ﻧﻴﺎزﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﻣﭗﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻻﻣﭗﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ازاﻧﻮاع ﻻﻣﭗﻫﺎي رﺷﺘﻪاي ﻳﺎﻫﺎﻟﻮژن، ﻻﻣﭗﻫﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻳﺎ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻛﻢ ﻣﺼﺮفﺑﺎﺷﺪ.
مزایای استفاده از سیستم مدیریت انرژی روشنایی (هوشمند سازی روشنایی)
آسایش و سهولت کنترل
افزایش کارایی افراد
کاهش مصرف انرژی، کاهش هزینه های انرژی و کمک به حفظ محیط زیست
زیبایی و تغییر فضا مطابق سلیقه با کمک تغییر رنگ نور
بالا رفتن طول عمر تجهیزات
کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری به کمک مانیتورینگ دائمی
سادگی نصب (بدون سیم و یا شبکه های سیمی یک زوج با قابلیت انتقال داده و جریان)
قابلیت افزایش سیستم در آینده
طراحی زیبا و خلاقانه، قیمت مناسب و محصول استاندارد
مولتی سنسور ها راهی خلاقانه برای دستیابی به حداکثر کارایی با حداقل قیمت
با استفاده از راهکارهای نوین هوشمندسازی، اصلاح منبع نور و طراحی روشنایی می توان تا ۸۰% مصرف انرژی را در بخش روشنایی کاهش داد. . هوشمندسازی تجهیزات علاوه بر این که باعث کاهش چشمگیر مصرف می شود، کمک می کند تا تجهیزات پر مصرف شناسایی شده و در صورت لزوم و داشتن توجیه اقتصادی، آنها را با تجهیزات کم مصرف جایگزین نمود.
روشهای مختلفی برای مدیریت مصرف انرژی در بخش روشنایی وجود دارد. این روشها شامل دیم کردن، استفاده از نور طبیعی، خاموش و روشن شدن با توجه به حضور فرد، کنترل زمانی، اندازه گیری میزان مصرف و پیک سایی، هوشمند سازی و قابلیت تحلیل داده ها می باشد. به طور خلاصه می توان گفت: هدف از تمام روشهای مدیریتی اعمال شده آن است که بهترین منبع نوری دردسترس، تنها در زمان مناسب، به اندازه مورد نیاز و بر مکان مورد نیاز تابیده شود.
مقایسه میزان مصرف انرژی روشنایی ساختمانها در ایران و سایر کشورهای جهان به روشنی نشان می دهد که میزان تلفات انرژی درایران بسیار بالاست. یکی از مهم ترین روشهای بهینه سازی، “مدیریت انرژی روشنایی” و یا هوشمند سازی تجهیزات است که با استفاده از انواع روشهای مدیریتی تلفیق شده می تواند میزان نور مناسب را در زمان مناسب و مکان مناسب فراهم آورد.
از دیگر مزایای استفاده از این روش، برخورداری ازانواع روشهای کنترلی/ نظارتی، قابلیت تغییر نور محیط، بهبود میزان نور محیط، جلوگیری از انتقال آلودگی و… می باشد.
برای بهینه سازی انرژی روشنایی راهکارهای دیگری همچون طراحی اصولی روشنایی، استفاده از منابع مناسب روشنایی و… وجود دارد. علاوه بر بهینه سازی انرژی، نورپردازی درست، استفاده از منابع مناسب روشنایی، رنگ نور، شدت نور، موضع تابش نورو … در زیبایی محیط، سلامت روان افراد و بهبود کارایی و بینایی دیدگان بسیار تاثیر گذار است.
با تشکر
فرناز کاظم پور مقدم
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان